บุคลากร
นายเลือดไทย ภูมิประมาณ

นายเลือดไทย ภูมิประมาณ

นักตรวจสอบภายในชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานตรวจสอบภายใน
luadthai.poo@stou.ac.th

งานอำนวยการและธุรการ

งานตรวจสอบด้านวิชาการและด้านบริหารจัดการทั่วไป

งานตรวจสอบด้านงานสนับสนุนวิชาการ

งานตรวจสอบสารสนเทศ

นายอภิวัฒน์ จำปากะนันท์

นายอภิวัฒน์ จำปากะนันท์

เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ
และธุรการ
apiwat.jum@stou.ac.th

kobkaew

นางสาวกอบแก้ว ทองเสริม

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบด้านวิชาการและด้านบริหารจัดการทั่วไป​
kobkaew.tho@stou.ac.th

 


(ว่าง)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ด้านงานสนับสนุนวิชาการ

นายเลือดไทย ภูมิประมาณ

นายเลือดไทย ภูมิประมาณ

นักตรวจสอบภายในชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบสารสนเทศ
luadthai.poo@stou.ac.th

thamonwan

นางสาวธมลวรรณ คงแสง

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวพนิดา โรจน์ทองคำ

นางสาวพนิดา โรจน์ทองคำ

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ