วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานตรวจสอบภายในภาครัฐให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง

พันธกิจ

พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นสากล มุ่งให้เกิดคุณค่า ต่อการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย แผนกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา

พัฒนางานตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยรับตรวจ เพื่อป้องกันความเสี่ยง และเพิ่มมูลค่าให้มหาวิทยาลัย ด้วยการเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์

ปณิธาน

สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษา โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นอิสระ และเที่ยงธรรม ด้วยการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง
การควบคุม และการกำกับดูแลที่ดี