คณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(คณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัย)

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

  กรรมการ

รองศาสตราจารย์ จรินทร์ เทศวานิช
นางบุปผา ชวะพงษ์ กรรมการ
นายนนทพล นิ่มสมบุญ

รองศาสตราจารย์ จรินทร์ เทศวานิช
กรรมการ

นางบุปผา ชวะพงษ์
กรรมการ

นายนนทพล นิ่มสมบุญ
กรรมการ

  เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

นายเลือดไทย ภูมิประมาณ(ว่าง)

นายเลือดไทย  ภูมิประมาณ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานตรวจสอบภายใน
เลขานุการ

เจ้าหน้าที่สถานตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการ

  หน่วยธุรการ(ว่าง)

นางสาวพนิดา โรจน์ทองคำ
นายอภิวัฒน์ จำปากะนันท์

เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

นางสาวพนิดา โรจน์ทองคำ
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นายอภิวัฒน์ จำปากะนันท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
(สถานตรวจสอบภายใน)