You are currently viewing มสธ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (IAQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มสธ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (IAQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมพิธีรับประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (IAQA) ณ เมย์แฟร์ บอลรูม ซี ชั้น 11 เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/ViewNews.html?content=News:1428558651031