You are currently viewing งานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2566 สมาคมผู้ตรวจสอบแห่งประเทศไทย

งานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2566 สมาคมผู้ตรวจสอบแห่งประเทศไทย

  • Post author:
  • Post category:IIAT

ผู้ตรวจสอบภายใน สตน. มสธ. ได้เข้าร่วมงาน IIAT ANNUAL CONFERENCE 2023
INTERNATIONAL AUDIT IN A QUICK AND EVER-CHANGING WORLD
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น.
โรงแรมเบิร์กเคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ