You are currently viewing มสธ.​ ร่วมวางพวงมาลา​ถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 6 ณ บริเวณลานหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2564

มสธ.​ ร่วมวางพวงมาลา​ถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 6 ณ บริเวณลานหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2564

   นายเลือดไทย ภูมิประมาณ นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานตรวจสอบภายใน  นำคณะผู้แทนของ  มสธ. เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะรัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.45 น. โดยเข้าวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดย เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 เพื่อถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงบำเพ็ญเพื่อพสกนิกรและประเทศชาติ โดยเฉพาะในด้านการศึกษา และกฏหมาย ที่ได้มีพระราชดำริจัดตั้งมหาวิทยาลัย รวมถึงเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อประสงค์บำรุงการศึกษาวิชากฎหมาย อันเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคง ความสงบสุขของสังคมและประเทศชาติบ้านเมือง
     ทั้งนี้การจัดพิธีวางพวงมาลา อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด โดยแต่ละหน่วยงานส่งผู้แทนคณะละ 2 ท่าน ร่วมพิธี