stoubanner1
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรม การให้ความเชื่อมั่น และการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุง
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้ดีขึ้น และจะช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

การให้บริการของสถานตรวจสอบภายใน

1. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)
    แบ่งประเภทการตรวจสอบภายในเป็น 4 ประเภท ได้แก่
    1.1  การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit)
    1.2  การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
    1.3  การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit)
    1.4  การตรวจสอบอื่น ๆ เช่น การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยี
           สารสนเทศ และการตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)

2. งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)

ค่านิยม

  • การบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service)
  • การบริการให้คำปรึกษา (Consulting Service)
  • ความเที่ยงธรรม (Objectivity)   
  • ความเป็นอิสระ (Independent)   
  • มาตรฐานการตรวจสอบภายใน (Standard for Internal Audit)   
ข่าวประชาสัมพันธ์